Wednesday, June 30, 2010

Cuirassers Francesos

La resta dels cuirassers de Perry. Aquest cop formant el 3r Provisional o el 13è segons la ocasió. Tot i que sembla que el 13è anava totalment de marró, he preferit pintar-los amb l’uniforme blau perquè m’agrada mes. Algunes figures tenen pantalons i jaquetes marrons per representar els anys de campanya. El corneta porta l’uniforme de 1812 perque no tenia gaire clar com pintar-lo.
No porten bandera perquè crec que els provisionals no en tenien. Tampoc sé si el 13è tenia àguila: va ser fundat a Espanya i poques vegades van arribar suministres a les tropes desde França.
Els colors son de Vallejo i he utilitzat Quick Shade strong tone d’Army painter. Estan a l’espera del vernís mate i de que acabi de decorar les bases.


ENGLISH TEXT

In this occasion the plastic Perry cuirassiers are representing the 3rd Provisional or the 13th depending on the battle. It seems that the 13th wore brown uniforms but I prefer the classical blue uniforms. Some figures have brown pants and jackets depicting true old campaigners. The bugler wears the 1812 uniform because I was not sure how to paint him.
They don’t have a flag because I think that the provisional regiments didn’t have it. I don’t know if the 13th had an eagle neither, it was founded in Spain and sometimes the supplies from France didn’t reach the troops.
The colors are from Vallejo. I have used Quick Shade strong tone from The Army Painter. I still need to finish the base and apply antishine varnish.

3eme Provisoire Cuirassiers

Fou un dels tres regiments de cuirassers francesos que van lluitar a Espanya i l’unic que ho va fer a Catalunya.
Tots tres regiments van acabar la guerra formant el 13è Regiment de Cuirassers.
Part del 2n regiment provisional va combatre a Bailén i va passar la major part de la guerra presoner a Cabrera. El 1r regiment, les restes del 2n i els 3r i 5è esquadrons de marxa van ser reorganitzats en el 13è (11/1808).
A continuacio, l’historial del 3r:

1808

Gerner: El regiment és fundat a Perpinyà (18/01) i enquadrat a la Brigada Bessières (germà del mariscal), Corps d’Observation des Pyrènes Orientales del General Duhesme amb 384 homes i 420 cavalls de les 4 primeres companyies dels cinquens esquadrons dels regiments 4rt, 6è, 7è i 8è. Entra a Barcelona el 29 de febrer de 1808.

Juny: Després de la revolta popular el regiment és dividit en 2 cossos i repartit entre la Brg. Schwartz que ha d’anar fins a Saragossa via Lleida i Manresa i la Brg. Chabran que ha d’arrivar fins a València ocupant Tarragona i Tortosa (04/06).
La Brig. Schwartz cau en l’emboscada del Bruc (06/06) deixant-hi alguns cuirassers morts.
La Brig. Chabran en arribar a Tarragona és avisada del perill i torna a Barcelona. En arribar a l’Arboç (10/06) un destacament del regiment suís de Wimpffen i el poble en armes els hi barren el pas. El regiment amb la resta de la brigada carrega i ocupa el poble. Els francesos incendien i saquegen la població.

Juliol: participa al 1r setge de Girona (20/06-22/07) i un destacament és rebutjat pels somatents a la Roca del Vallès (04/07).

Octubre-Desembre: 50 homes lluiten a San Boi (02/09), un petit destacament a San Cugat (12/10) i tot un esquadró a La Creu Coberta (5/12). El regiment a la Batalla de Molins de Rei (21-12).

1809

Enquadrat en el 7è Cos d’Exercit de Gouvion San-Cyr. Durant tot l’any combat als voltants de Barcelona sempre en petits destacaments: San Boi (17/08), Pallejà (26/09), Molins de Rei (13/12) i San Feliu (24/12) on pateix 45 baixes.

1810

Gener: EL MOMENT DE DESGRACIA: A Mollet del Vallès (21/01) el segon esquadró es derrotat pel Regiment de Cavalleria Numancia patint 112 baixes. Els presoners, amb el Coronel Guery inclòs són enviats a Lleida.

Abril: Quan Suchet conquereix Lleida, els cuirassers presoners son incorporats al 13è Regiment de Cuirassers. El 3r Provisional és desbandat.
El 13è combat sota les ordres de Suchet al baix Aragó, Catalunya i País Valencià fins al 1814 que torna a França.

ENGLISH TEXT

It was one of the three French cuirassiers regiments in Spain and the only one who fought in Catalonia. All three finished the war forming the 13th Cuirassier Regiment.
Part of the second fought in Bailén and finished its days prisoner in Cabrera. The 1st Regiment, the remnants of the second and the 3rd and 5th squadrons de marche were reorganized into the 13th (11/1808)
Now follows the history of the 3rd:

1808

January: The regiment is founded in Perpignan (18/01). It forms part of the Brigade Bessières (brother of the marshal), Corps d’Observation des Pyrènes Orientales of General Duhesme. It has 384 men and 420 horses from the 4 first companies, of the 5th squadrons of each one the 4th, 6th, 7th and 8th regiments. It enters in Barcelona the 29th of February 1808.

June: After the popular revolt the regiment is Split between Schwartz Brigade with orders to go to Zaragoza occupying Manresa and Lleida and Chabran Brigade which must go to Valencia occupying Tarragona and Tortosa (04/06).
Schwartz is defeated at El Bruc (06/06) leaving several dead cuirassiers.
Chabran arrives at Tarragona where is warned the situation and asked to return to Barcelona. When reaches l’Arboç (10/06) a detachment of Wimpffen Swiss regiment and armed civilians try to defeat them. The regiment with the rest of the brigade charges and occupies the village. After this, l’Arboç is plundered and burned to ashes.

July: Takes part in the first siege of Girona (20/06-22/07) and a detachment is routed by the somatents in la Roca del Vallès (04/07).

October-December: 50 men fight at San Boi (02/09), a small detachment at San Cugat (12/10) and a whole squadron at La Creu Coberta (5/12). The regiment is at the battle of Molins de Rei (21-12).

1809

It is within the 7th Army Corps of Gouvion San-Cyr. The whole year fights near Barcelona always in small detachments: San Boi (17/08), Pallejà (26/09), Molins de Rei (13/12) and San Feliu (24/12) where it has 45 casualties.

1810

January: MOMENT OF DISGRACE: In Mollet del Vallès (21/01) the 2nd squadron is completely defeated by the Spanish cavalry regiment Numancia (112 casualties).The prisoners, mayor Guery included are sent to Lleida.

April: When Suchet conquers Lleida, the prisoners are incorporated merged into the 13th regiment. The 3rd Provisional is disbanded.
The 13th fights within Suchet’s corps in Aragon, Valencia and Catalonia until 1814 when returns to France.

Wednesday, June 16, 2010

Coraceros Españoles

El regiment va ser format a Catalunya on hi va combatre durant el periode 1810-1814.
Donada la falta de cavalleria a Catalunya, el regiment es va veure dividit en diferents destacaments repartits entre els diferents cossos que operaven per tot el territorio així, va participar en nombroses accions incloses dues incursions en territori francès.
Es presenten aquí els combats més importants:

1810

Maig: El dia 24 el regiment és fundat a Reus a partir del Regiment d’Húsares de Granada: 1 regiment a 2 esquadrons. 360 homes i 140 cavalls. Coronel: Juan Malats. S'utilitzen uniformes anglesos i cuirasses i cascs francesos capturats al 3r Provisional de Cuirassers al combat de Mollet.

Juliol: Absorbeix el destacament de Cazadores de Olivenza que operava a Catalunya. El regiment compta amb 15 oficials, 385 soldats i 355 cavalls agrupats en 2 esquadrons. Coronel Juan Malats, Tinent Coronel (?) Casasola, Comandant Juan Jaldón.

Setembre/Octubre: Un destacament de 60 homes enquadrat a la 1ª Divisio del 1r Exercit a les ordres del general O’Donnell combat en diferents accions al voltant de Barcelona: al Molí del Besós (18/09) fa 68 infants i 10 cuirassers presoners i a la Creu Coberta (24/10) on fa 57 presoners. La sort es veu truncada quan en un combat contra el regiment Dragons de Napoleó (italians) una de les dues companyies (uns 30homes) és aniquilada.

La resta del regiment opera durant tot l’any entre Tarragona i Benicarló.

1811

Gener: El regiment es reorganitzat a Valls: 2 esquadrons, 254 homes, 195 cavalls. S’enfronta al Plà de Sta. Maria al 24 de Dragons Francès.

Abril-Juny: El regiment es reparteix entre Tarragona (Div. Campoverde) on participa a la defensa de la ciutat i l’Empordà (Div. Volante) combatent a Figueres i Olot.

Maig: surt de Tarragona evitant caure presoner.

Octubre: Amb la divisió d’Eroles participa en una incursió a la Cerdanya francesa (50homes). Accions de Montluis (24/10), Marens (29/10).

Novembre: Combats al Vallès: San Celoni (03/11), La Garriga (05/11), Granollers i Hostalric (07/11)

1812

Amb Tarragona en mans franceses l’exercit espanyol s’encarrega de mantenir la ciutat acordonada evitant que rebi ajuda.

Gener: EL MOMENT DE DESGRACIA Batalla d’Altafulla (24/01), La divisio Maurice-Mathieu intenta aixecar el setge de Tarragona. Els exercits despleguen separats pel riu Gayà prop del poble de Ferran. El regiment (uns 200homes) rep la carrega del 29 de Chasseurs a Cheval patint moltes baixes (només queden 40 homes) i el Tinent Coronel Casasola és fet presoner.

Febrer: 2a incursió en territori francès. Accions de Tarascon, Cabannes, Foix i MontLuis.

Maig: EL MOMENT DE GLORIA Acció del Pont de Molins de Rey. Amb la divisio Saarsfield, carrega i fa 200 presos rebent nomes 1 mort i 5 ferits. Comandant Juan Gonzalez Anleo.

Agost: encuadrat a la Brigada Manso un destacament participa a la Batalla de Molins de Rei fent 400 presos. Coronel Luis Decreft.

1813

Febrer: El regiment es troba a Vic . 140 homes i 151 cavalls. Comandant Pedro Casasola.

Maig: Acció de la Bisbal del Penedès (17/05). 1 home mort, 1 ferit i 2 cavalls morts.

Juliol: Acció de Torregrossa (27/07): El coronel Juan Gonzalez Anleo dirigeix tres càrregues contra els quadres enemics. 10 morts 26 ferits.

Desembre: Setge de Lleida.

EGLISH TEXT

The regiment was formed in Catalonia were it fought between 1810 and 1814.
The regiment was divided in several detachments due to the lack of cavalry in Catalonia. It took part in a lot of minor actions including two raids in French territory.

1810

May: The 24th the regiment is raised in Reus from the regiment of Húsares de Granada: 1 regiment with 2 squadrons. 360 men and 140 horses. Coronel: Juan Malats. The uniforms were supplied by the british and the equipment captured to the 3rd Provisional Cuirassiers at the battle of Mollet.

July: Absorbs the detachment of Cazadores de Olivenza which was in Catalonia. Now the regiment has 15 officers, 385 troopers and 355 horses in two squadrons. Coronel Juan Malats, Lieutenant Coronel (?) Casasola, Mayor Juan Jaldón.

September/October: A detachment of 60 men in General O’Donnell army fought in different actions near Barcelona: Molí del Besós (18/09) were it takes 68 soldiers and 10 cuirassiers as prisoners and at Creu Coberta (24/10) were it takes 57 more prisoners. However in a fight with the Italian Dragon Napoleon regiment one of its companies (about 30men) is completely destroyed.

The rest of the regiment operated in the zone between Tasrragona and Benicarló.

1811

January: The regiment is reorganized at Valls: 2 squadrons, 254 men, 195 horses. It fights the French 24th of Dragoons at Plà de Sta. Maria.

April-June: The regiment is divided between Tarragona (Div. Campoverde) where it takes part in the defense of the city and Empordà (Div. Volante) fighting at Figueres and Olot.

May: escapes from Tarragona.

October: 1st raid in French territory (Div. Eroles). Actions at Montluis (24/10) and Marens (29/10) 50 troopers involved.

November: Combats at Vallès: San Celoni (03/11), La Garriga (05/11), Granollers and Hostalric (07/11)

1812

January: MOMENT OF DISGRACE. Battle of Altafulla (24/01), French division of Maurice-Mathieu tries to relief the city of Tarragona (now under siege by the Spanish). The two armies clash in Ferran on the banks of Gayà River. The regiment (about 200 men) is charged by the 29th Chasseurs a Cheval. Many troopers are killed (only 40 left) and Lieutenant Coronel taken prisoner.

February: 2nd raid in French territory. Actions of Tarascon, Cabannes, Foix and MontLuis.

May: MOMENT OF GLORY. Molins de Rey bridge. The regiment charges taking 200 prisoners to the enemy. Only 1 dead and 5 wounded. Mayor Juan Gonzalez Anleo.

August: Battle of Molins de Rei captures 400 prisoners. Coronel Luis Decreft.

1813

February: The regiment is in Vic. 140 men and 151 horses.

May: Bisbal del Penedès (17/05). 1 dead, 1 wounded and 2 horses killed.

July: Battle of Torregrossa (27/07): Coronel Juan Gonzalez Anleo leads three charges against the enemy squares. 10 dead and 26 wounded.

December: Siege of Lleida.

Wednesday, June 9, 2010

Benvinguts/Welcome

Benvinguts al meu blog.
Després de molt de temps admirant i gaudint dels blogs d'altres persones he decidit que jo tambe podia fer-ho.
Aquí hi aniré presentant els meus avencos en el món dels wargames en general però sobretot el blog estarà dedicat a la Guerra del Francès. Possiblement el meu període de la història preferit.
No patiu, també hi haurà un raconet per altres èpoques.
L'aniré escrivint en català (la meva llengua) i anglès (la llengua del món dels wargames).
Espero que ho disfruteu.

Welcome to my blog.
After a long time admiring and enjoying the blogs of other people I've decided that I can do it!
Here I will post my advances in wargames world but mainly, the blog will be focused in "La Guerra del Francès"(or the Peninsular war in Catalonia).
But there also will be place for other periods.
It will be written in catalan (my language) and english (the language of the wargames community). i'm not really fluent in english so all the help is well received.
I hope you will enjoy it.

Alternatives Perry (I). Coraceros Españoles

L'altre dia vaig comprar la meravellosa caixa de cavalleria pesada francesa de Perry. Vaig decidir que 10 figures formarien el 3r Provisional Francès i les altres 4 les vaig reorganitzar en el regiment de Coraceros Españoles.
Aquest regiment va ser format a Reus (Tarragona) al 1810 amb uniformes anglesos i cascs i cuirasses franceses capturades al 3er Provisional al combat que va tenir lloc a Mollet del Vallès.
Es van formar dos esquadrons amb genets dels regiments d'hússars de Granada i d'Olivenza.
El regiment va combatre en nombroses accions durant la guerra. Al proper post posaré la història completa del regiment
Les miniatures han estat pintades amb vallejo i "Quicksghade Strongtone" de "The Army Painter". Les miniatures encara es veuen brillants perquè no els he aplicat el vernís "Antishine" però tot arribarà.
Espero que us agradin.


Perry Alternatives (I). Coraceros Españoles.

I bought a box of French Heavy Cavalry from Perry to make the French 3rd Provisional Cuirassier Regiment. I only used 10 of the miniatures and the other 4 were reorganized into the "Coraceros Espanoles" regiment.
This regiment was raised in 1810 in Reus (Tarragona) with british uniforms and equipment taken to the french after the battle at Mollet del Vallès. The regiment had two squadrons and the troopers were from Granada Hussars and Olivenza regiments.

It fought in many actions during the war. i will post the regimental history soon.
The miniatures have been painted with vallejo and Quickshade strong tone from The Army Painter. They look glossy because I still don't have the antishine varnish.
I hope you like them.