Wednesday, June 16, 2010

Coraceros Españoles

El regiment va ser format a Catalunya on hi va combatre durant el periode 1810-1814.
Donada la falta de cavalleria a Catalunya, el regiment es va veure dividit en diferents destacaments repartits entre els diferents cossos que operaven per tot el territorio així, va participar en nombroses accions incloses dues incursions en territori francès.
Es presenten aquí els combats més importants:

1810

Maig: El dia 24 el regiment és fundat a Reus a partir del Regiment d’Húsares de Granada: 1 regiment a 2 esquadrons. 360 homes i 140 cavalls. Coronel: Juan Malats. S'utilitzen uniformes anglesos i cuirasses i cascs francesos capturats al 3r Provisional de Cuirassers al combat de Mollet.

Juliol: Absorbeix el destacament de Cazadores de Olivenza que operava a Catalunya. El regiment compta amb 15 oficials, 385 soldats i 355 cavalls agrupats en 2 esquadrons. Coronel Juan Malats, Tinent Coronel (?) Casasola, Comandant Juan Jaldón.

Setembre/Octubre: Un destacament de 60 homes enquadrat a la 1ª Divisio del 1r Exercit a les ordres del general O’Donnell combat en diferents accions al voltant de Barcelona: al Molí del Besós (18/09) fa 68 infants i 10 cuirassers presoners i a la Creu Coberta (24/10) on fa 57 presoners. La sort es veu truncada quan en un combat contra el regiment Dragons de Napoleó (italians) una de les dues companyies (uns 30homes) és aniquilada.

La resta del regiment opera durant tot l’any entre Tarragona i Benicarló.

1811

Gener: El regiment es reorganitzat a Valls: 2 esquadrons, 254 homes, 195 cavalls. S’enfronta al Plà de Sta. Maria al 24 de Dragons Francès.

Abril-Juny: El regiment es reparteix entre Tarragona (Div. Campoverde) on participa a la defensa de la ciutat i l’Empordà (Div. Volante) combatent a Figueres i Olot.

Maig: surt de Tarragona evitant caure presoner.

Octubre: Amb la divisió d’Eroles participa en una incursió a la Cerdanya francesa (50homes). Accions de Montluis (24/10), Marens (29/10).

Novembre: Combats al Vallès: San Celoni (03/11), La Garriga (05/11), Granollers i Hostalric (07/11)

1812

Amb Tarragona en mans franceses l’exercit espanyol s’encarrega de mantenir la ciutat acordonada evitant que rebi ajuda.

Gener: EL MOMENT DE DESGRACIA Batalla d’Altafulla (24/01), La divisio Maurice-Mathieu intenta aixecar el setge de Tarragona. Els exercits despleguen separats pel riu Gayà prop del poble de Ferran. El regiment (uns 200homes) rep la carrega del 29 de Chasseurs a Cheval patint moltes baixes (només queden 40 homes) i el Tinent Coronel Casasola és fet presoner.

Febrer: 2a incursió en territori francès. Accions de Tarascon, Cabannes, Foix i MontLuis.

Maig: EL MOMENT DE GLORIA Acció del Pont de Molins de Rey. Amb la divisio Saarsfield, carrega i fa 200 presos rebent nomes 1 mort i 5 ferits. Comandant Juan Gonzalez Anleo.

Agost: encuadrat a la Brigada Manso un destacament participa a la Batalla de Molins de Rei fent 400 presos. Coronel Luis Decreft.

1813

Febrer: El regiment es troba a Vic . 140 homes i 151 cavalls. Comandant Pedro Casasola.

Maig: Acció de la Bisbal del Penedès (17/05). 1 home mort, 1 ferit i 2 cavalls morts.

Juliol: Acció de Torregrossa (27/07): El coronel Juan Gonzalez Anleo dirigeix tres càrregues contra els quadres enemics. 10 morts 26 ferits.

Desembre: Setge de Lleida.

EGLISH TEXT

The regiment was formed in Catalonia were it fought between 1810 and 1814.
The regiment was divided in several detachments due to the lack of cavalry in Catalonia. It took part in a lot of minor actions including two raids in French territory.

1810

May: The 24th the regiment is raised in Reus from the regiment of Húsares de Granada: 1 regiment with 2 squadrons. 360 men and 140 horses. Coronel: Juan Malats. The uniforms were supplied by the british and the equipment captured to the 3rd Provisional Cuirassiers at the battle of Mollet.

July: Absorbs the detachment of Cazadores de Olivenza which was in Catalonia. Now the regiment has 15 officers, 385 troopers and 355 horses in two squadrons. Coronel Juan Malats, Lieutenant Coronel (?) Casasola, Mayor Juan Jaldón.

September/October: A detachment of 60 men in General O’Donnell army fought in different actions near Barcelona: Molí del Besós (18/09) were it takes 68 soldiers and 10 cuirassiers as prisoners and at Creu Coberta (24/10) were it takes 57 more prisoners. However in a fight with the Italian Dragon Napoleon regiment one of its companies (about 30men) is completely destroyed.

The rest of the regiment operated in the zone between Tasrragona and Benicarló.

1811

January: The regiment is reorganized at Valls: 2 squadrons, 254 men, 195 horses. It fights the French 24th of Dragoons at Plà de Sta. Maria.

April-June: The regiment is divided between Tarragona (Div. Campoverde) where it takes part in the defense of the city and Empordà (Div. Volante) fighting at Figueres and Olot.

May: escapes from Tarragona.

October: 1st raid in French territory (Div. Eroles). Actions at Montluis (24/10) and Marens (29/10) 50 troopers involved.

November: Combats at Vallès: San Celoni (03/11), La Garriga (05/11), Granollers and Hostalric (07/11)

1812

January: MOMENT OF DISGRACE. Battle of Altafulla (24/01), French division of Maurice-Mathieu tries to relief the city of Tarragona (now under siege by the Spanish). The two armies clash in Ferran on the banks of Gayà River. The regiment (about 200 men) is charged by the 29th Chasseurs a Cheval. Many troopers are killed (only 40 left) and Lieutenant Coronel taken prisoner.

February: 2nd raid in French territory. Actions of Tarascon, Cabannes, Foix and MontLuis.

May: MOMENT OF GLORY. Molins de Rey bridge. The regiment charges taking 200 prisoners to the enemy. Only 1 dead and 5 wounded. Mayor Juan Gonzalez Anleo.

August: Battle of Molins de Rei captures 400 prisoners. Coronel Luis Decreft.

1813

February: The regiment is in Vic. 140 men and 151 horses.

May: Bisbal del Penedès (17/05). 1 dead, 1 wounded and 2 horses killed.

July: Battle of Torregrossa (27/07): Coronel Juan Gonzalez Anleo leads three charges against the enemy squares. 10 dead and 26 wounded.

December: Siege of Lleida.

No comments:

Post a Comment