Thursday, June 30, 2011

Regimiento Irlandés Ultonia

Fou el tercer i últim regiment d’irlandesos que entrà al servei d’Espanya. El seu renom és “El Inmortal”.

1808

Després d’haver combatut durant la Guerra Gran el regiment queda de guarnició a Girona amb únicament 73 oficials y 351 soldats.

Juny: 1r Setge de Girona. El general Duhesme amb una divisió intenta prendre Girona per sorpresa i ataca la ciutat (19-21/06). El sergent major del regiment Enrique O’Donnell, acompanyat dels granaders i de la milícia de Girona (Cruzada Gerundense) efectua una sortida i rebutja els francesos de les torres de Sant Lluís, Sant Narcís i Sant Daniel. Els francesos es retiren cap a Barcelona.

Juliol-Agost: 2n Setge de Girona (21/07-16/08). En una sortida (16/08) tropes del regiment claven l’artilleria que estava obrint bretxa al castell de Montjuic i provoquen la retirada francesa.

Octubre: El regiment es reorganitzat amb nous reclutes arribant a 300 homes agrupats en dos batallons. Passa a la divisió d’Avantguarda a l’Empordà.

Novembre-Desembre: 8 oficials y 118 homes són enviats a defensar Roses on combaten durant el setge (07/11-05/12). 30 baixes i la resta del destacament feta presonera.

1809

El regiment queda reduït a 213 homes que protegeixen Girona. Un petit destacament és enviat a Tarragona.

3r setge de Girona 2/05-11/12

Juny: Sortida contra els atrinxeraments enemics (17/06). Un destacament creua les línies enemigues, arriba fins a Hostalric i torna a entrar a Girona amb 200 homes de reforç (20/06).

Agost: El mateix destacament torna a sortir fins a Hostalric i amb les tropes que allí hi havia combat a Banyoles (16/08). Aquest destacament no torna a entrar a Girona.

Setembre: Sortida per clavar l’artilleria enemiga (1/09), sortida per protegir l’entrada d’un comboi (05/09). El destacament exterior combat a Bàscara i ajuda a entrar un nou comboi. EL MOMENT DE GLORIA: Durant el que es coneix com El Gran Dia de Girona (19/09) rebutja l’assalt als baluards d’Alemanys i de Santa Llúcia. El Coronel Rodolfo Marshall mort a la bretxa. Les tropes exteriors entren l’últim comboi a la plaça (26/09).

Desembre: El MOMENT DE DESGRÀCIA: Girona es rendeix després d’un setge de més de 5 mesos. Les restes del regiment son fets presoners i internats a França. Es perden tres banderes.

1810

A partir dels destacaments que havien quedat a l’exterior es funda el “Batallón de distinguidos de Ultonia” que combat fins al final de la guerra.

ENGLISH TEXT

It was the third and last Irish regiment that entered in Spanish service. It was nicknamed “The Immortal”.

1808

After having fought in the war against the French Republic, the regiment remained in garrison duty in Girona (Gerona in Spanish) with only 73 officers and 351 soldiers.

June: 1st Siege of Girona. General Duhesme, with one division (mainly Italians), tried a surprise against the city (19-21/06). The mayor of the regiment Enrique O’Donnell, with the grenadiers and the militia (Cruzada Gerundense) makes a sortie and attack the French at the towers of Sant Lluís, Sant Narcís and Sant Daniel. The French retreat towards Barcelona.

July-August: 2nd Siege of Girona (21/07-16/08). In a sortie (16/08) troops of the regiment spike the French artillery which was breaching the walls of Montjuic Castle thus provoking the French retreat.

October: The regiment is reorganized into 300 men grouped in two battalions.

November-December: 8 officers and 118 soldiers are sent to defend Roses (Rosas in Spanish) where they fight during the siege (07/11-05/12). The whole detachment minus 30 dead become prisoners of war.

1809

The regiment is reduced to 213 officers and soldiers in Girona. A tiny detachment is sent to Tarragona.

3rd siege of Girona 2/05-11/12

June: Sortie against the French entrenchments (17/06). A detachment crosses the besieging lines, arrives at the fortress of Hostalric and returns to Girona with 200 men of reinforcements (20/06).

August: The same detachment arrives again at Hostalric and joins the troops there fighting at Banyoles (16/08). The detachment remains outside the city of Girona.

September: Sortie to spike the French artillery (1/09), sortie to protect a supply train that enters the city (05/09). The outer detachment fights at Bàscara helping in the entrance of a new supply train. MOMENT OF GLORY: During what is known as the Great Day of Girona (19/09) defends the bastions of Alemanys and Santa Llúcia against the French assault. The colonel Rodolfo Marshall dies in the breach. The outer troops enter the last supply train into the city (26/09).

December: MOMENT OF DISGRACE: Girona surrenders after a long siege (more than 5 months). What remains of the regiment is made prisoner of war. Three flags are lost to the enemy.

1810

With the detachments that remained outside the city and new recruits the new regiment “Batallón de Distinguidos de Ultonia” is founded. The regiment fights until the end of the war.

Tuesday, June 7, 2011

Armeé Francaise


Tal i com vaig prometre a l'anterior post, aquí penjo les fotos de les miniatures pintades durant el mes de Maig. 3 batallons d'infanteria, dues bateries, els comandaments i els caçadors a cavall. Els dragons ja els tenia pintats. Els poso perquè així es veu la totalitat del meu exèrcit.

ENGLISH TEXT

As I promised in my last post, here come my painted miniatures. All the units were painted in May except the dragoons. They form my french army.

Friday, June 3, 2011

Inventori pintura Maig 2011 / May 2011 painting inventory

Com em vaig proposar quan vaig escriure sobre el Projecte Barcelona 2014, al final de cada mes faré una valoració sobre la pintura.

Crec que durant aquest mes he batut rècords. Vam acordar amb en Francesc una batalla napoleònica a 1/72 amb tot allò que haguéssim pintat i jo només tenia una divisió de dragons (o sigui, la caixa d'Italieri). Em vaig posar mans a la obra i a final de mes he aconseguit 3 batallons d'infanteria de línia , 3 esquadrons de Caçadors a cavall de la Guàrdia, dues bateries d'Artilleria a Cavall de la Guardia i dues peanyes de comandants; una d'elles amb Napoleó en persona. Tenint en compte que treballo a temps complet i tinc una nena de 5 mesos, puc dir que estic bastant orgullós de la feina feta.

Així, la cosa queda de la següent manera:

Maig de 2011

Infanteria 1/72: 3 batallons @ 24 figures per batalló = 72 figures. Totes elles de Hat amb capot i uniforme de 1805.

Cavalleria 1/72: 3 esquadrons @ 2 figures per esquadró = 6 figures. Caçadors a Cavall de la Guàrdia d'Italieri.

Artilleria 1/72: 2 bateries @ 1 canó = 2 canons i 5 artillers. Artilleria a Cavall de la Guàrdia d'Italieri.

Oficials: General de divisió: 1 figura a peu i 1 a cavall, Napoleó: 3 figures a cavall i 2 a peu.

Total: 80 figures a peu, 10 a cavall i 2 canons.

El proper post amb les fotos.


 

ENGLISH TEXT

As it was proposed, at the end of each month I will post my painted miniatures of the month. In this case I needed to work hard because my friend Francesc and me accorded to have a Napoleonic 1/72 battle with all our painted miniatures. At that time I only had a Dragoon division (the Italieri box) so I had to paint really fast to get a decent army. At the end of May I had painted three line bon, three squadrons of Chasseurs a Cheval of the Guard, two batteries of Artillerie a Cheval of the Guard and two command stand, one of them with Napoleon himself. Having in mind that I have a full time job and my daughter is only 5 months old, I think that I can be proud of the job done.

Here is the summary:

May 2011

1/72 infantry: 3 bon @ 24 figures per bon = 72 figures. All of them Hat line infantry in greatcoats and 1805 uniform

1/72 cavalry: 3 squadrons @2 figures squadron = 6 figures. Chasseurs a Cheval of the Guard from Italieri

1/72 artillery: 2 batteries @ 1 gun = 2 guns and five gunners. Horse artillery of the Guard

Command: Division general: 1 figure on foot and 1 mounted, Napoleon and staff: 2 figures on foot and 3 mounted

Total: 80 foot figures, 10 mounted figures, 2 guns

The next post will have the pictures